piektdiena, 2019. gada 11. oktobris

Liepājas Svētās Annas luterāņu baznīcā piemiņas plāksne LAK kritušajiem draudzes locekļiem

Atrodas Liepājā Veidenbauma ielā 1 Svētās Annas luterāņu baznīcā. GPS 56.504508, 21.011832

Atklāta 1924. gadā. Melna marmora piemiņas plāksnē (120 x 60 x 3 cm) iekalts teksts:

              Latwijas atbrihwoschanas zihņās
                          krituschee waroņi:
Almers Rudolfs                                    Mellums Arturs
Auza Fricis                                           Nakurts Aleksandrs
Boks Ernests                                        Skalde Gustavs
Brikmans Voldemars                           Schitcs Peteris
Drullis Miķelis                                       Schlosbergs Ernests
Eesalneeks Hermanis                         Schmidts Andrejs
Fogels Rudolfs                                     Schwarcs Jahnis
Gaudiņsch Karlis                                  Sterns Schanis
Hünerts Woldemars                              Skapits Jahnis
Jahtneeks Martiņsch                            Skahbe Hermanis
Kadiķis Krischus                                  Stihcers Matiss
Klestrows Alfreds                                 Swaguls Schanis
Kronlauks        Jahnis                           Timbers Eduards
Lihbe Jahnis                                          Wahrna Jahnis
Macpans Jahzeps                                 Weits Jahnis
                              Wistiņsch Hermanis.

Avots: Lismanis, J. 1915-1920. Kauju un kritušo karavīru piemiņai: Pirmā pasaules kara un Latvijas Atbrīvošanas cīņu piemiņas vietas. Rīga: NIMS, 1999. 172. lpp.